» Vår bygd » Älven » Sandslåbåtarna » Sandslåbåtarna
Skriv ut

Under senare delen av 1870-talet började bo­­laget rensa upp i älvarnas fåror. Älvarna ja, det var inte bara Ånger­man­älven som ut­­gjorde huvudfåra, utan dit räknades även Åseleälven, Faxälven och Fjällsjöälven samt ett antal bivattendrag som t ex Sjougdälven, Tåsjöälven, Rörströmsälven, Blåsjöälven och Vängelälven. Dessutom ett antal åar och bäck­ar som tillsam­mans kom att utgöra ett flottningssystem på mer än 336 mil (två gånger landets längd) och det i särklass längsta flottsystemet i Sverige.

 

Antalet användare ökade märkbart mot slutet av 1800-talet och sammanstötningar mellan de olika skogsbolagen var täta. Man fann det därför nödvändigt att omorganisera hela verk­samheten vilket skedde 1888, då ett nytt bolag, benämnt Ångermanälfvens Flottnings­förening övertog Bombolagets tillgångar och uppgifter.

 

 

 

Sorteringsverket i Sandslån anlades längst ut på en udde vid inloppet till Kungsgårds­fjärd­en, och själva anläggning kom att ligga på en liten ö. Där byggdes ett antal arbetarbarack­er, matsalar, verkstäder mm och hela an­lägg­­ningen byggdes ut efter­hand. 1910 ar­bet­ade där ca 750 man, fördelade på två 12-timmarsskift. Man kunde skilja på 90 olika ägarmärken och kapacitet­en var ca 200 000 stock/dygn. Rekordet för ett år var mer än 22 milj. stockar

 

Som mest arbetade nästan 2 000 människor i Sandslån på somrarna, och området sjöd av liv. Hit sökte sig alla möjliga typer av sä­songs­arbetare från hela Sverige, allt från stad­gade torpare och skogsarbetare till stu­denter, dag­drivare och div. lösa existenser. Sandslån en sommarkväll var verkligen en livlig plats. Till sorteringsverket hörde också ett antal mindre flottläggningsplatser varav den vid Granholmen strax söder om Sandö var den största.

 

För att utföra det tunga arbetet med att flytta buntar, dra in grimmor mm anskaffades tidigt egna bogserbåtar. Redan 1876 kom den första bogserbåten till Sandslån, ett nybygge från W Lindbergs MW i Stockholm, och hon döp­tes till ROBERT BAGGE efter älvens för­ste riktige träpatron, verksam vid Kramfors såg­verk. Den torde till en början ha tillhört Kramforsbolaget och kom via ”Bombolaget” till ÅFF. Året innan hade Hernösands Flottningsbolag från Göte­borg inhand­lat bogserbåten LINCOLN, och även denna flyttades så småningom upp till Sandslån.

1888 mottog man från Lud­vigsbergs Mek. Verkstad i Stockholm ny­byggda SANDSLÅN och 1896 ännu ett nybygge, den­na gång från Hernösands Verkstads & Varfs AB. Då nybygget var finare än föregångaren fick den namnet SANDSLÅN I och företrädaren fick heta SANDSLÅN II.

 

  

SANDSLÅN blev sedan SANDSLÅN II

ROBERT BAG­­GE kolliderade den 11 sept 1887 med ångslupen VICTORIA utanför Brunneberget och sänktes. Hur länge den befann sig på botten är okänt, men den 7 okt samma år befann den sig fortfarande på bottnen. San­nolikt togs hon upp senare på hösten. År 1900 tillkom TRÄGEN, nybyggd från Her­nösands Verkstad och 1908 beställdes inte mindre än 4 st motorbåtar vid samma varv. 1913 levererades från Härnösand FAXE att an­vändas i Helgumssjön, och till samma sjö kom i början av 20-talet ADLER. Hemorten hade sedan 1909 varit Nyland, där ÅFF:s kon­tor låg, utom för bl a TRÄGEN, FAXE och ADLER som fick Sollef­teå i aktern. Några år in på 1910-talet kom också de för­sta buntverken i drift, varefter bog­seringen av grimmor upphörde.

 

1919 bildades ett bolag enbart för driften av Flottningsföreningens alla bogser- och varp­båtar, benämnt ÅFF:s Drifts AB. Detta bolag upphörde dock 1935. Sistnämnda år fanns hos ÅFF SANDSLÅN I (ex. Express), SANDS­LÅN II, FAXE som flyttats ned till Sandslån och döpts om till SANDSLÅN III samt SAND­SLÅN IV till VI. Åren 1942-46 inhandlades också tre mindre bog­serbåtar som namngavs till SANDSLÅN VII, VIII och IX. Den stora SANDSLÅN I var då rekvirerad av staten, och såldes efter tillbakalämnadet till Älandsbro.

 

På 1950-talet sattes motor in i de kvarvar­an­de och man lät också bygga ett antal min­dre motorbåtar som var smidigare och kvick­are i timmerbommarna. I början av 1960-talet mo­derniserades och mekaniserades också hela skiljet om till en modern och arbets­bespar­ande anlägg­ning. Den nya anläggningen kostade 22 milj­oner kronor och var betald på 4 år. Från 600 an­ställda sjönk nu antalet operatörer till ca 90 och det kvin­n­liga inslaget i sorteringen blev markant. Samtidigt flyttades hela an­läggningen in i Kungs­gårdsfjärden. På 60-tal­et byggdes ock­så ett stort antal radiostyrda mindre bom­båtar som klarade arbetet betydligt smidigare än de gamla, trögstyrda. De äldre båtarna lades upp eller såldes vart­efter man hittade köpare.

Men allt detta räckte inte. Yngre, framåtsyft­ande? ekonomer och jägmästare ansåg att det gamla sättet att hantera virket var ute. De moderna timmertransporterna skulle ske på landsvägen. På det viset slapp man märk­ning, mätning, bark­ning, sortering och sjunk­ning.

 

Nåväl, detta dödfödda sätt att frakta timmer hindrade inte finska flottningsföreningar att för en, förmodligen billig, penning köpa det moderna sorteringsverket i Sandslån. I maj 1983 bogserade den finska bogserbåten ULLA iväg hela verket till Kemi, och där går det fortfarande så vitt jag vet. Samma ULLA (f.d. 10648 STORGROGG) hade ett par år innan bog­serat sorterings­verket i Umeälven samma väg. De senaste båtinvesteringarna såldes åt alla möjliga håll. Många blev fritidsbåtar, några hamnade i Finland, andra i Bai Bang. Kvar i älven finns några enstaka exemplar. Numera är Sandslån en modern turistanlägg-ning med restaurang, dansbana, flottnings­museum och andra faciliteter. Den gamla miljön ha bevarats så långt det har gått och platsen är väl värd ett besök.

  

En notis i tidningen Hernösands-Posten den 25 april 1906 visar att sandslåbåtarna inte bara drog timmer:  Sjöfarten öppnad till Nyland. Sjöfarten på Nyland öpp­na­des i går av ång ’Sandslån I’ som bräckte isen mellan Sandslån och Nyland. Flaggprydd, häls­ad med två kanonskott och en skara Nylandsbor, inkom ångaren till Nylands kaj vid 4-tid­en på e m. Samtidigt forcerade ång ’Sandslån II’ isen mellan Hammars färja och Nyland”.

 

 

SANDSLÅN I är numera segelfartyg.

SANDSLÅN I (1)              Reg.nr. 12087

Byggd 1896 av järn vid Hernösands Verkstad & Varfs AB. Mått: 21,35 x 4,46 x 2,30 m. Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 140 Ihk. Motoriserad 1953 med okänd motor på 200 Ehk.

 

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland som SANDSLÅN I. Överförd­es till ÅFF:s Drifts Ab 1919. Köptes 1931 av dykare A.T. Rosell, Härnö­sand och han ändrade namnet till GEFION, men sålde 1938 till Werner Wiberg, Husum som döpte om båten till BORE. Motoriserades 1953 vid Gideåbacka varv och överfördes 1967 till Wibergs dödsbo och 1968 till Bröderna Wibergs Rederi AB, Husum. År 1976 hade inte Wibergarna längre någon an­vänd­ning för båten och sålde den till skrot, dvs PLM-Återvinnings AB, Ystad, men på väg dit ned köptes BORE av Arne Avelins Bogserbåts AB, Lidingö som överlät samma år genom köp till Rolf Trensare, Lidingö. Hans Rune Skogulf, Nyköping blev ägare 1978 och efter detta blev sig BORE aldrig riktigt lik. En ombyggnation till motorsegel­fartyg vidtog och var avslutad omkring 1982, och båten seglade vidare som CATHARINA UHRWEDER.  Låg julen 1996 i Antigua, Västindien.

 

 

 

SANDSLÅN I (2) var egentligen för stor för sorteringen.

SANDSLÅN I (2)              Reg.nr. 5319

Byggd 1912 av stål vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg. Mått  23,32 x 5.21 x 2.41 m. Maskineri: Varvets 2-cyl. Comp.ångmaskin på 181 Ihk.

 

Byggdes som passagerarfartyget EXPRESS för Noraströms Nya AB, Noraström. Då passa­gerartrafiken redan var på upphäll­ningen sål­d­es hon 1916 till Ramviks Sågverks AB och dessa lät bygga om henne  till bogserbåt på Hernösands Verkstad & Varf AB samma år. Priset var 107.500 kr. Skiftades över till Svanö AB då dessa den 19 dec 1921 köpte bolaget. Dessa sålde hen­ne tio år senare ÅFF, Nyland för 35.000 kr, och nam­net ändrades till SANDSLÅN I. Men hon visade sig vara alldeles för stor och klumpig i sorteringen och låg mest stilla. Inkallades till Hemsö Kustartillerförsvar den 6 sept 1939 och be­nämndes där HVB 124. Tjänst­gjorde 1939-1946 vid 12, 14 och 17 vedett­båtdivisionerna sedan hon utrustats med bl. a. en 37 mm kanon vid Mohögs MV. Återlämnades den 22 feb 1946 och såldes den 10 nov. 1947 till Pr/ Erik Algot Carlsson, Här­nösand. (Medredare var kände härnösands­redaren Axel Andersson). Nytt (eller gam­malt) namn; EXPRESS.

 

Den 21 juni 1962 köptes hon av Axel Rune Högström, Sundsvall för 8,500 kr. Han an­sökte 1969 om att få kalla henne EXPRESS, ett namn som varit påmålat sedan 1947! Hon sjönk i Sundsvalls hamn men bärgades och såldes den 4/7 1970 till Gunnar Ljung, Stock­holm. För 1.600 Kr!! Skrotades i sept. 1975 vid kajen i Värtahamnen.

 

  

 

SANDSLÅN II som motorbåt. Foto: Bernt Fogelberg

SANDSLÅN II                                        Oregistrerad

Byggd 1888 av järn vid Ludvigsbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm. Mått  14,73 x 3,84 x 2,12 m. Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av okänd motor på 100 Ehk 1952.

 

Byggdes för Ångermanälfvens Flottnings­bo­lag, Nyland som SANDSLÅN. Övertogs år 1889 av Ångermanälfvens Flott­nings­för­en­ing, Nyland och omdöptes till SAND­SLÅN II 1896. Flyttad till ÅFF:s Drifts AB 1919 men åter till ÅFF 1935. Motoriserades på Lunde Varv 1952 och såldes före 1970 till John Nilsson, Nensjö. Därefter är det okänt vart båten höll hus, men 1973 var den i alla fall kättingpråm i Umeälven, ägd av SCA. Köptes 1994 av Richard Hansson, Holmsund och har därefter legat litet här och var i Umeåtrakten. Ligger 2005 vid gamla flottningsverkstaden på Öhn i Umeå.

 

SANDSLÅN III (1)           Oregistrerad

Byggd 1908 av stål vid Hernösands Verkstad & Varfs  AB. Mått: 12,65 x 3,24 x 0,95 m. Maskin: Bolinders Råoljemotor på 32 Ehk.

 Byggdes för  Ångermanälfvens Flottningsför­ening, Nyland som SANDSLÅN III. Okänt öde.

 

 

SANDSLÅN III (2) Foto: J Robert Boman

SANDSLÅN III (2)           Reg.nr. SFB-6807

Byggd 1913 av stål vid Hernösands Verkstad & Varfs AB. Mått: 15,03 x 3,65 x 1,98 m. Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 70 Ihk, ersatt av okänd motor på 180 Ehk 1963.

 

Byggdes för Ångermanälfvens Flottnings­för­en­ing, Nyland /A. Sandström/ som FAXE, men fraktades direkt upp till Helgum­sjön. Fanns 1933 hos ÅFF:s Drifts AB, Nyland och 1935 hos ÅFF med namnet änd­rat till SANDSLÅN III. Såldes 1963 till Dyknings & Bärgnings AB Flynken, Göteborg där namnet ändrades till FLYNK­EN I, senare ändrat till bara FLYNKEN. Köptes 1980 av Arne Avelins Bogserbåts AB, Lidingö som 1982 sålde vidare till Conny Rane Åslund, Stock­holm. Där återfick båten namnet FAXE och är numera fritidsfartyg.

 

SANDSLÅN IV                 Oregistrerad

Byggd 1908 av stål vid Hernösands Verkstad & Varfs AB. Mått: 12,65 x 3,24 x 0,95 m. Maskin: Bolinders Råoljemotor på 32 Ehk.

 Byggdes för  Ångermanälfvens Flottningsför­ening, Nyland som SANDSLÅN IV. Okänt öde.

 

 

 

SANDSLÅN V byggdes som motorbåt men blev ångbåt på 1970-talet

SANDSLÅN V                  Oregistrerad

Byggd 1908 av stål vid Hernösands Verkstad & Varfs AB. Mått 12,65 x 3,24 x 0,95 m. Maskin: Bolinders Råoljemotor på 32 Ehk.

 

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsför­ening, Nyland som SANDSLÅN V. Gick som de andra vägen över ÅFF:s Drifts AB 1919 och var 1935 åter hos ÅFF. Köptes 1967 av Hasse Remahl, Sollefteå som byggde om båten till passa­ger­ar­­ång­fartyg med namnet MADAM FLOD. Såldes till Göteborg 1991 och finns fortfarande där, i allt sämre skick.

SANDSLÅN VI                 Oregistrerad

Byggd 1908 av stål vid Hernösands Verkstad & Varfs AB. Mått: 12,65 x 3,24 x 0,95 m. Maskin: Bolinders Råoljemotor på 32 Ehk.

 

Byggdes för  Ångermanälfvens Flottningsför­ening, Nyland som SANDSLÅN VI. Okänt öde.

 

 

SANDSLÅN VII  Foto: Bernt Fogelberg

SANDSLÅN VII               Oregistrerad

Byggd 1907 av järn vid Bergmans Verkstad i Sundsvall. Mått: 11,88 x 2,67 x 0,89.

Maskineri: Uppges 1915 ha motor, men 1919 står s/s? Okänt fabrikat i båda fallen.

 

Byggdes för Stuveri AB Fram /C G Lindström i Skönsberg som FRAM. Köptes av Johan Axel Ernst Jernberg 1919 som omkring 1922 sålde till Örnsköldsviks Stuveri AB. Därifrån meddelades den 9/6 1923 att namnet ändrats till SAM, senare SAM I, och framför namnet står m/f. 1931 ägdes båten med namnet ULFÖN av O A Wågberg och J A Nyberg, Ulvö­hamn och upp­gavs kunna ta 31 passagerare. 1936 såldes båten till Trafikföreningen U.pa. på Åbord, och dessa sålde hen­ne efter ett tag till Edvin Lundin, Härnösand. Han rev ur maskineriet och sålde henne omkring 1942 till Ånger­man­älfvens Flottningsför­ening, Nyland.

 

Sannolikt fick hon först ångmaskin och efter kriget åter motor, och med namnet SAND­SLÅN VII fungerade hon sedan till om­kring 1970 då enligt uppgift skulle ha sålts till Stockholm? Hade sedan flera okända ägare, Stockholm och byggdes succesivt om till fritidsbåt med namnet MOSES. Köptes 1994 av Kalle Svalborg, Färingsö för 18.500 kr och han i sin tur sålde 1997 till en Erki med okänt efternamn från Stockholm. I oktober 1999 blev Bo Liedegren, Gällstaö ny ägare, och där är hon antagligen ännu.

  

 

SANDSLÅN VIII  Foto: J Robert Boman

SANDSLÅN VIII              Oregistrerad

Byggd 1902 av järn vid Sunds AB Mek. Verk­stad, Sundsbruk. Mått: 10,20 x 2,76 x 1,30 m. Maskineri: Okänd ångmaskin eller motor på 40 Hk.

 

Byggdes för Sunds AB, Sundsbruk som NYVIK. Såldes 1943 till Ångermanälfvens Flottningsför­ening, Nyland och om­­­döptes till SANDSLÅN VII. Såldes söderut omkring 1968 då timmer­sor­teringen höll på att avvecklas och blev san­nolikt passagerarbåten ARHOLMA I.

 

 

SANDSLÅN IX  Foto: J Robert Boman

SANDSLÅN IX                 Oregistrerad

Byggd okänt år på okänt varv av järn. Mått: 13,72 x 2,96 x 1,68 m. Maskin: Okänd ångmaskin på 48 Ihk.

 

Byggdes för okända. Ägdes möjligen av Salt­viks Trävaru AB, Hudiksvall som SALTVIK II, under vilket namn båten 1913 köptes till Salsåkers Ångsågs AB, Salsåker. Omdöpt till GARM. År 1930 köpte Erik Gottfrid Häggblad, Sals­åker båt­en och han ägde till 1934 då O A Lindh, Åbord blev ny ägare. Lindh i sin tur sål­de 1942 till Torsviks AB där namnet änd­rades till TORSVIK II. Köptes 1946 till Ångermanälfvens Flottningsför­ening, Nyland som ändrade namnet till SANDSLÅN IX. Berövades maskineri 1956 och skrotades på 1960-talet.

 

Flottningsföreningens bogserbåtar utanför Sandslån

 

TRÄGEN                           Oregistrerad

Byggd 1900 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand. Mått okända. Maskin: Varvets ångmaskin, senare utbytt mot en okänd motor.

 

Byggdes för Ångermanälfvens Flottnings­för­ening, Nyland som TRÄGEN. Skickades ganska snart upp till Edsele där hon gick till 1960-talet. Såldes på 1960-talet till Enköping och finns fortfarande som fri­tidsbåt i Stockholm.

 

ADLER                              Oregistrerad

Byggd 1898 vid Oderenwerke Maschinenfabrik & Schiffs­bauwerk AG, Grabow /Järn/  Okända mått, tonnage och maskin.

 

Byggdes för okända. Ägdes 1919 av någon i Örnsköldsvik under namnet ADLER men köptes 1921 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Helgum och gick på Helgumssjön. Flyttades ca 1940 till Sandslån men tveksamt om den användes där. Enligt inspektör skrotad 1940, men andra käl­lor säger att ADLER låg i Sandslån ända in på 1950-talet.

 

GRANHOLMEN                Oregistrerad

Byggd okänt år vid okänt varv . Mått och maskineri okänt.

 

Byggdes för okända. Fanns i början av 1900-talet hos Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland och användes vid skil­jet vid Granholmen vid Nen­sjö med namnet GRANHOLMEN. Kan möjligen vara MARIE eller ROBERT BAG­GE? Okänt öde.

 

LINCOLN                         Oregistrerad                      

Byggd 1866 av järn vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göte­borg  (NB 158).      Okända mått och tonnage. Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 80 Ihk.

 

Byggdes för AB J.E. Wœnerlund, Göteborg som LINCOLN. Köptes 1875 av Hernösands Flottningsbolag som 1888 blev Ång­ermanälfvens Flottningsbolag, Nyland. Köptes 1896 av O.W. Nordin, Härnösand och han fraktade båten till Ryssland samma år. Okänt öde.

 

MARIE                               Oregistrerad

Byggd okänt år i Örnsköldsvik. Mått: 12.20 x 2,30 x 1,35 m. Okänd ångmaskin, ersatt 1915 av en vid C J Wennbergs MV, Karlstad byggd ångma­skin på 50 Ihk.

 

Byggdes för okända. Ägdes 1915 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland (Gus­taf Boija) med namnet MARIE, och fanns då vid ÅFF:s timmerbom vid Granholmen i nedre Ångermanälven. Enl. uppgift skrotad före 1940.

 

NEPTUN                            Reg. nr. 5852                    

Byggd 1875 av järn vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala.  Mått: 17,28 x 3,66 x 1,42 m. Maskineri: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 40 Ihk (11 x 11 tum). Okänd ångmaskin på 50 Ihk insatt 1916.

 

Var ursprungligen passagerarslup i Söderhamn och hette NEPTUN II. Köptes 1916 av Pr/ Petrus Omberg, Kramfors och blev bogser­båt med namnet NEPTUN. Överfördes den 22 feb. 1917 till Bog­serings AB Wictoria, Kramfors men köptes redan 1918 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland och dessa fraktade henne till Malgomaj där hon döptes om till MARS. Såldes på 1960-talet till B.Strandberg, Wilhelmina som skrotade båten 1965.

 

NYBY                                 Oregistrerad                                            

Byggd 1893 i London ??  (Järn). Mått, tonnage och maskineri okänt.

 

Ägdes 1903 av Per Strindlund, Sollefteå som passagerarslupen NYBY. Övertogs på 1910-talet av Ångermanälfvens Flott­nings­förening, Nyland och användes som bogserbåt. Såldes till Torne Gränsälvars Flottningsförening, Haparanda ca 1918 men skrotades ganska snart.

 

ROBERT BAGGE               Oregistrerad                                           

Byggd 1876 av järn vid W. Lindbergs Mek. Verkstad i Stock­holm. (NB 126).         Mått: 15,44 x 3,12 x ? m. Maskineri: Okänd ångmaskin.

 

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsbolag som ROBERT BAGGE. Övertogs 1885 av Paul Burchardt, Kramfors men sjönk den 5 juni 1887 sedan hon blivit påseglad och sänkt av passagerarångaren VICTORIA utanför Brunneberget. Det är osäkert om hon bärgades, men det fanns en ROBERT BAGGE nere vid Gran­holmen vid Nensjö 1898 som bärgade strandvirke. Kan vara samma båt.

Startsidan
Sandslåbåtarna